Obowiązki zarządcy stoku

Zarządca stoku jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie trasy snowboardowej. Spoczywa na nim szereg obowiązków w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na stoku.

Zarządca ma obowiązek oznaczania tras oraz zamykania takich tras, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Do obowiązków zarządcy należy też właściwe informowanie o warunkach na stoku i udostępnianie regulamin korzystania z terenu.

W razie, gdyby doszło do wypadku na trasie snowboardowej i poszkodowany udowodniłby przed sądem, że jest on wynikiem niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez zarządcę z jego obowiązków, może on skutecznie żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną szkodę. Z kolei zarządca może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że dopełnił wszystkich spoczywających na nim obowiązków.

Odpowiedzialność zarządcy za wypadek na stoku może mieć charakter kontraktowy lub deliktowy. O odpowiedzialności kontraktowej możemy mówić wtedy, gdy zarządca podpisał z użytkownikiem umowę. W przypadku gdy żadna umowa nie została zawarta zarządca ponosi odpowiedzialność deliktową, czyli za czyn niedozwolony, który nastąpił przez jego zaniechanie (np. nieusunięcie przeszkody) lub działanie (np. błędne poinformowanie o dobrych warunkach na stoku).Komentarze do wpisu Obowiązki zarządcy stoku:

Brak komentarzy...